ข้อกำหนดและเงื่อนไข

บริษัท รอยัลเพรส แอนด์ แพค จำกัด (“เรา”) สงวนสิทธิ์ในการจัดให้มีเว็บไซต์นี้ https://royalpress.co.th (“เว็บไซต์”) เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารกับท่านที่ต้องการทราบข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจของเรา รวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการของเรา

ทั้งนี้ ข้อมูลและสาระสำคัญที่ปรากฏในหน้าจอต่างๆ ตลอดจนข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ความเป็นปัจจุบัน และความต่อเนื่องของข้อมูลในเว็บไซต์นั้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ประสงค์ใช้บริการ การระงับหรือจำกัดขอบเขต รวมถึงการปฏิเสธสิทธิในการใช้บริการทางเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ผู้ใดก็ได้ตามเกณฑ์ของเรา โดยไม่ต้องทำการแจ้งให้คุณทราบแต่อย่างใด และไม่ถือว่าเป็นการกระทำให้ท่านหรือบุคคลใดเกิดความเสียหายใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และจะไม่ยกเว้นเงื่อนไขการให้บริการข้อมูลนี้ไม่ว่าส่วนใดให้แก่ผู้ใดทั้งสิ้น เว้นแต่จะทำเป็นลายลักษณ์อักษร และลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของเรา

การใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่เราได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าวทั้งหมด หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกลง ขอความกรุณาผู้ใช้บริการยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้

การลงทะเบียนบัญชีลูกค้าและการสั่งซื้อ

1. การจดทะเบียนสมาชิก จำเป็นต้องลงทะเบียนก่อนจึงจะสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และบริการได้ เพื่อติดตามผลการสั่งซื้อ รวมถึงเข้าดูประวัติการสั่งซื้อย้อนหลัง นี่เป็นกระบวนการที่รวดเร็วง่ายดายและไม่มีค่าใช้จ่าย การลงทะเบียนนั้นจะต้องใช้ที่อยู่อีเมล์ และเมื่อคุณใช้อีเมล์ลงทะเบียนแล้ว ถือว่าคุณอนุญาตให้เรา ติดต่อคุณเพื่อจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

2. การสมัครสร้างบัญชีเพื่อใช้บริการผ่านเว็บไซต์หรือการใช้บริการเว็บไซต์ของเรา หรือการให้ข้อมูลต่างๆ ของคุณต่อเราโดยผ่านทางเว็บไซต์และ/หรือทางอีเมล์ ของเรา จะถือว่าคุณได้อ่านและตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่เรากำหนด  การลงทะเบียนกับเรา คุณจะเป็นผู้มีสิทธิในการที่จะได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากเรา ซึ่งการให้ข้อมูลของคุณ ถือเป็นการตกลงยินยอมให้เราสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในทางอื่นได้ตามวัตถุประสงค์ที่เราเห็นว่าเป็นการเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อทั้งเราและคุณ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่ขัดกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้

3 คุณต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปจึงจะสามารถลงทะเบียนบัญชีกับเรา หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปีคุณจะต้องให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลตามกฎหมายในการติดต่อกับเรา

4. หากคุณกำลังลงทะเบียนในนามของนิติบุคคล คุณได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของนิติบุคคลเพื่อเข้าสู่ข้อตกลงตามสัญญาผูกมัดนิติบุคคลตามข้อกำหนดและเงื่อนไขและลงทะเบียนกับเรา เป็นบัญชีเพื่อนิติบุคคลและในนามของนิติบุคคล ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้การอ้างอิงถึง “คุณ” และ “ตัวคุณเอง” หมายถึงเจ้าของบัญชีไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ๆ

5. คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริงถูกต้องเป็นปัจจุบันและครบถ้วนเกี่ยวกับตัวคุณและคุณจะอัปเดตข้อมูลดังกล่าวทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลที่พบว่าเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้องอาจนำไปสู่การระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณพร้อมกับคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจากข้อมูลที่คุณป้อนอย่างไม่ถูกต้อง เราจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น

6.คุณจะรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการทั้งหมดที่สั่งซื้อโดยบัญชีของคุณ และยอมรับที่จะเก็บรักษาและปกป้องข้อมูลบัญชีของคุณ ถ้าคุณพบการใช้งานใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรืออาจถูกสวมรอย คุณต้องแจ้งให้ทางเราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที หากมีสินค้าหรือบริการใดๆ ที่ถูกสั่งซื้อโดยบัญชีที่ถูกสวมรอยนั้น เราจะทำการสอบสวน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นขากบัญชีที่ถูกสวมรอยนั้นอาจยังจำเป็นต้องถูกเรียกเก็บ

7. เราจะปฏิบัติตามคำร้องขอที่ชอบด้วยกฎหมายและคำสั่งศาลเพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานบังคับใช้ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินคดีทางกฎหมาย

8. หากต้องการยกเลิกบัญชีของคุณโปรดติดต่อเราที่ support@royalpress.co.th

9. ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการเรา ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งซื้อใดๆ ได้ทุกเวลาโดยไม่จำเป็นต้องให้เหตุผล คำสั่งซื้อจะได้รับการยืนยันก็ต่อเมื่อคุณได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

10. ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา อาจถูกแก้ไขได้ตลอดเวลาเนื่องจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมือนกันเมื่อสั่งใหม่ในเวลาต่อมา

11. เราขอสงวนสิทธิ์ในการขอและตรวจสอบวิธีการชำระเงินของคุณก่อนประมวลผลการชำระเงินของคุณ หากการทำธุรกรรมถูกปฏิเสธคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องอาจถูกยกเลิก

12. การโอนการเป็นเจ้าของในผลิตภัณฑ์ใดๆ จะเกิดขึ้นเมื่อเราได้รับการยืนยันการรับชำระเงินเต็มจำนวน

การใช้ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ
 • ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ตกลงและยอมรับว่า บรรดาข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เสียง โลโก้และ/หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้รวมถึงแต่ไม่จำกัด เฉพาะ ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการชื่อทางการค้าฐานข้อมูล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว ฯลฯ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ลิขสิทธิ์สิทธิและทรัพย์สินของเราแต่เพียงผู้เดียว ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทใดๆ ในทางกฎหมาย คุณตกลงสละสิทธิเรียกร้องในการดำเนินคดีใดๆ ไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญาต่อเรา
 • หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใดๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเรา เราจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที
 • ผู้ใช้บริการเว็บไซต์สามารถเชื่อมโยงเว็บไซต์ของตนมายังหน้าแรกของเว็บไซต์ของเราได้โดยการแจ้งความประสงค์ดังกล่าวต่อเรา เป็นหนังสือลายลักษณ์อักษร แต่สำหรับการเชื่อมโยงมายังหน้าภายในของเว็บไซต์เรา ผู้ใช้บริการเว็บไซต์จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเราก่อน
 • ทั้งนี้เรา จะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นการสื่อความหมาย หรือ แง่มุมต่างๆ เพื่อการค้า การประเมิน และการใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะ เรามีสิทธิทุกประการในการระงับและ งดการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวข้างต้นโดยมิบอกกล่าวล่วงหน้า
 • เราขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน บรรดาข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
     
                 
     
logo

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นหระโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไชต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผลปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า