OUR WORK

Emboss / Deboss

เป็นการกดทับพื้นผิวกระดาษในบริเวณที่ต้องการให้เกิดมิติโดยใช้แม่พิมพ์ แบ่งเป็น การกดผิวกระดาษให้นูนขึ้นมา เรียกว่า “ปั๊มนูน (Embossing)” และการกดผิวกระดาษให้จมลึกลงไป เรียกว่า “ปั๊มจม (Debossing)” สร้างให้เกิดลวดลายบนชิ้นงาน

Get More Information

     
                 
     
logo
|